Dziennik Elektroniczny

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazgierz

Poradnik dla rodzica jak się zalogować po raz pierwszy do dziennika UONET+

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

 

Dzieje szkoły w Słowiku sięgają czasów sprzed pierwszej wojny światowej. W istniejącej tu wówczas szkole językiem wykładowym był język niemiecki.

Dopiero 11 listopada 1918 r. powołano w Słowiku Polską Szkołę Elementarną. Była to szkoła dwuklasowa, a jej pierwszym nauczycielem został pan Stefan Kaucz. W 1925 r. przybyła do szkoły pierwsza nauczycielka, pani Anna Kadach.

W latach 1929-1934 funkcję kierownika szkoły pełni pan Wrzesiński, a od 1934 r. kierownikiem szkoły zostaje pan Stefan Kisiel, który całe swoje życie poświęcił rozwojowi naszej szkoły.

Za jego kadencji szkoła zostaje rozbudowana, zyskuje dużą salę lekcyjną, kancelarię, korytarz oraz osobny budynek gospodarczy. Zmienia się też na korzyść teren wokół budynku szkolnego, przybywa drzew i krzewów.

Rozwój szkoły w Słowiku hamuje wybuch drugiej wojny światowej, przez cały okres okupacji mieści się tu szkoła niemiecka.

Po wyzwoleniu, w latach 1945-1946 organizacją szkoły od początku zajmuje się niestrudzony pan Kisiel. Pomagają mu przydzieleni tu do pracy nauczyciele pani Wacławska-Włodarczyk i pan Papierski.

Był to trudny okres w życiu szkoły, zniszczony został podczas wojny budynek i sprzęt, a szczególnie dawał się we znaki zupełny brak podręczników.

Szkoła liczy cztery klasy i 158 uczniów.

Lata 1946-1950 to okres wytężonej i twórczej pracy, rozpoczyna wówczas  pracę,  pani  Janina  Wieczorek.  W  szkole  jest  już  7 klas i 4 izby lekcyjne.

W roku szkolnym 1950\51 powstaje Drużyna Harcerska, której pierwszą drużynową jest pani Weronika Łyczko – nauczycielka tej szkoły.

W 1953 r. pan Kisiel odchodzi na emeryturę, a kierownikiem szkoły zostaje mianowana pani Łyczko. Szkoła liczy wówczas 163 uczniów.

W roku szkolnym 1953\54 przybywają nowi nauczyciele, między innymi pani Barbara Przybylska (późniejsza pani Wieczorek).

Kiedy w 1954 r. umiera długoletni kierownik szkoły pan Stefan Kisiel, Drużyna Harcerska oddając mu hołd przyjmuje jego imię.

W    latach     pięćdziesiątych     systematycznie    przybywa     uczniów i nauczycieli, w roku szkolnym 1959\60 jest 311 uczniów i 10 nauczycieli.  W tym   też  roku  rezygnuje  ze  stanowiska  pani  Łyczko i nowym kierownikiem zostaje pan Kostka.

Pełni te funkcje przez dwa lata, a po nim stanowisko kierownika obejmuje pani Barbara Wieczorek.

W roku 1961\62 powstaje pierwszy Samorząd Uczniowski i koło SKKT.

W 1963 r. szkoła liczy 285 uczniów, jej kierownikiem po rezygnacji pani Wieczorek zostaje pan Andrzej Słoczyński.

Rok 1965 to rok rozpoczęcia budowy nowej szkoły w Słowiku.

Otwarcie nowego budynku, w którym szkoła mieści się nastąpiło 30. 04. 1967 r. a na wniosek Rady Pedagogicznej placówce nadano imię Henryka Sienkiewicza.

Od tego roku datuje się też burzliwy rozwój organizacji szkolnych: ZHP, SKKT, PCK i LOP.

Po przejściu na emeryturę pana Słoczyńskiego, W roku szkolnym1968\69 dyrektorem zostaje pan Józef Jarosik. Przy Szkole zaczyna działać Spółdzielnia Uczniowska ,,Puchatek”, a od 1970 r. sekcja zapaśnicza SKS.

Lata siedemdziesiąte to pasmo sukcesów sportowych, na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Medale zdobywają nie tylko zapaśnicy pod opieką pana E. Kwiatkowskiego, ale i uczniowie naszej szkoły zajmują  V  miejsce  na  128  szkół  z województwa łódzkiego  w turnieju o ,,Srebrną Łódkę”. Niemała w tym zasługa nauczyciela wychowania fizycznego pana Lecha Pawińskiego.

Prężnie działa też drużyna harcerska pod opieką pana B. Imbro.

W czerwcu 1979 r. przekazano szkole sztandar, ufundowany przez rodziców i okolicznych mieszkańców.

W latach osiemdziesiątych w szkole uczy się blisko 300 uczniów a grono pedagogiczne składa się z 20 nauczycieli.

We  wrześniu  1991 r.  pan  Józef  Jarosik  przechodzi  na  emeryturę, a w wyniku konkursu dyrektorem zostaje pani Alicja Ronek, która pełni tę funkcję do roku 2003.

Szczęśliwy dla sportowców naszej szkoły jest rok szkolny, 1994\95kiedy to w Wojewódzkim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajmują I miejsce.  Na szczeblu gminy natomiast nasi uczniowie wielokrotnie zajmują czołowe miejsce w różnych dyscyplinach sportu aż po dzień dzisiejszy.

W roku szkolnym 1995\96 do szkoły została dobudowana szatnia.

W następnych latach szkoła odnosi sukces w województwie w EKOKONKURSIE zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Nasi uczniowie zebrali najwięcej butelek typu PET w przeliczeniu na jednego  ucznia  uzyskuje  tym  samym  nagrodę  I  stopnia w wysokości 8 tys. złotych.

Po reformie oświaty od roku 1999 szkoła podstawowa staje się szkołą sześcioklasową.

W  budynku szkolnym mieści się również  od tego roku  filia  Gimnazjum w Grotnikach.

Szkoła podstawowa liczy wówczas 166 uczniów i pracuje w niej 12 nauczycieli.

W tym też roku z Funduszu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie zakupiono do szkoły 10 komputerów i tym samym utworzona zostaje pracownia komputerowa.

Rok szkolny 2000\2001 to rok, w którym szkołę opuszczają ostatni absolwenci klasy VIII.

Z dniem 1 października 2003 r. zostaje powołany: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku w  skład,  którego   wchodzą   dotychczasowa   Szkoła  Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza i nowo powstałe Gimnazjum w Słowiku. Obowiązki dyrektora zespołu szkół zostają powierzone pani Krystynie Kaźmierczak.

W latach 1991r. – 2003r. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Słowiku była Pani Alicja Ronek.

Od 1 kwietnia 2003r. do 31 sierpnia 2003r. p.o. Dyrektora została Pani Ewa Osówniak.

Kadencja Pani Krystyny Kaźmierczak na stanowisku Dyrektora ZSG trwała od 1 września 2003r. do 31 stycznia 2006 r.

1 lutego 2006r. - 31 sierpnia 2006r. to miesiące piastowania stanowiska p.o. Dyrektora ZSG przez Panią Annę Ślęzowską.

Z początkiem września 2006 roku nowym dyrektorem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku została Pani Ewa Osówniak, zastępując dotychczas piastującą to stanowisko Panią Annę Ślęzowską. Zatrudnieni zostali także po raz pierwszy w historii tej placówki pedagog szkolny Pani Julia Chmielecka i logopeda Pani Renata Król.

W roku szkolnym 2005/2006 nasze Gimnazjum zwyciężyło w projekcie "Szkoła marzeń", dzięki któremu uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz wzięli udział w wycieczkach do miejsc związanych z tym noblistą.

23 września 2006 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Gimnazjum w Słowiku. Od tej pory Gimnazjum będzie nosić imię Henryka Sienkiewicza.

16 lutego 2007 roku został złożony przez szkołę podstawową projekt unijny "W krainie baśni i legend" do siedziby Towarzystwa Inicjatyw Europejskich. 28 lutego 2007 roku ogłoszono wynik konkursu, w którym szkoła podstawowa otrzymała maksymalną kwotę 60000zł. Dzięki Nowemu Impulsowi powstało wiele kół zainteresowań i zorganizowano wycieczki.

28 kwietnia 2007 roku Szkoła Podstawowa obchodziła 40-lecie nadania imienia Henryka Sienkiewicza.

26 stycznia 2008 roku szkołę zaszczyciła swoją obecnością łuczniczka, mistrzyni olimpijska, Justyna Mospinek.

2 czerwca 2010 roku klasy gimnazjalne spotkały się z Panią Sędzią Anną Marią Wesołowską.

W sierpniu 2010 roku rozpoczęła się rozbudowa szkoły w Słowiku.

Rok szkolny 2010/2011 Człowiek najlepsza inwestycja-„ Akademia wiedzy i umiejętności w Słowiku” Projekt realizowany w Szkole Podstawowej – rozwijanie zainteresowań uczniów. Finansowany ze środków Unii Europejskiej, oraz doposażenie szkoły.

Rok szkolny 2011/2012 semestr I Człowiek najlepsza inwestycja-„ Dajmy sobie szansę”. Projekt realizowany w Gimnazjum - finansowane ze środków Unii Europejskiej, oraz doposażenie szkoły.

Rok 2011 i 2012 projekt „Ekologia w nas, żyje cały czas”

2014/2017 realizacja projektu „Od dziecięcej ciekawości do dojrzałości poznawczej” W ramach , którego powstaje innowacyjny program nauczania dla klas I-III oraz kompatybilna z nim obudowa dydaktyczna, ukierunkowania na: -innowacyjne metody pracy (m.in. metoda projektów edukacyjnych, burza mózgów)

2014/2017 „Mały Mistrz” – projekt skierowany jest skierowany do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Jego formuła opiera się na 6 blokach sportowych.

 Rok szkolny2014/2015 „Edukacja ku przyszłości” projekt skierowany do uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej, w ramach którego odbywały się zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań o różnorodnej tematyce. Doposażenie szkoły.

Rok szkolny 2014/2015 realizacja programu „Wędrowny Uniwersytet Dziecięcy”. Zajęcia miały atrakcyjną formę – np. warsztatów rękodzieła, reporterskich i filmowych.

24.10 2014 r. Uroczyste otwarcie Eko-pracowni „W słowikowym gaju” – nowoczesnej sali lekcyjnej współfinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Łodzi.

Rok 2014/2016 projekt, który edukuje najmłodszych w zakresie zdrowego żywienia „Akademia zdrowego przedszkolaka”

Rok 2015/2016 realizacja programu Szkoła z Klasą 2.0, W-F z Klasą. Szkoła otrzymała certyfikaty za ukończenie edycji.

09.11.2015r. Uroczyste oddanie do użytku  dobudowanej części szkoły (8 sal lekcyjnych, w tym nowoczesna sala językowa, sala gimnastyczna z zapleczem i sanitariatami, biblioteka, świetlica, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjne, kuchnia i jadalnia.

Rok 2015 podsumowanie rocznej pracy projektu EVANT – szkoła myślenia.

25.07.2016r. Szkoła gościła pielgrzymów z USA z okazji Światowych Dni Młodzieży.

27.05.2017r. Uroczyste otwarcie wiefunkcyjnego boiska.

11.11.2018r. Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości - położenie Kamienia z tablicą pamiątkową, Koncert dla Niepodległej, wystawa pamiątek, posadzenie krzewów w ramach projektu "100 tysięcy drzew na stulecie Niepodległości".

Rok 2019 realizacja projektu "Gmina Zgierz stawia na edukację" dofinansowanego ze środkó Unii Europejskiej w ramach EFS.