Dziennik Elektroniczny

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazgierz

Poradnik dla rodzica jak się zalogować po raz pierwszy do dziennika UONET+

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w SP w Słowiku

 

Artur Wojtaszczyk

ul. Zamkowa 58B 95-200 Pabianice

artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl

tel. 577 070 695

 

Klauzula  Informacyjna Ogólna

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 

Administrator, dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku, Słowik, ul. Gdańska 42, 95-100 Zgierz, kontakt:

1)     osobiście lub na adres poczty elektronicznej: zsg.slowik@wp.pl,

2)     telefonicznie: 42 717 02 36

3)     pisemnie: Słowik, ul. Gdańska 42, 95-100 Zgierz

Inspektor Ochrony Danych

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

1)     za pomocą poczty elektronicznej:

 artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku w celach:

1)     wypełnienia obowiązków prawnych w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 2 lit. g RODO) - ciążących na Szkole w szczególności zadań wynikających z:

a.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

b.      Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

c.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres- zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

2)     zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

1)     Bankom;

2)     Operatorom pocztowym;

3)     Firmom informatycznym.

Jednostkom szkoleniowym, w przypadku podpisania trójstronnej umowy szkoleniowej.

Prawa osoby, której dane  dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku mają prawo do:

1)     dostępu do swoich danych osobowych

2)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3)     żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4)     żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

5)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

6)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.