Dziennik Elektroniczny

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazgierz

Poradnik dla rodzica jak się zalogować po raz pierwszy do dziennika UONET+

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

 

Nasze Projekty

 

Harmonogram  zajęć  projektu ,,GMINA  ZGIERZ  STAWIA NA EDUKACJĘ ”

 

 

W związku ze zrealizowaniem ilości godzin projektowych zaplanowanych na rok 2019 zawieszamy większość zajęć w grudniu 2019, z wyjątkiem zajęć z języka angielskiego i specjalistycznych z elementami integracji sensorycznej, które będą jeszcze realizowane w pierwszym lub drugim tygodniu grudnia. Pozostałe zajęcia będą wznowione od stycznia 2020r.

 

AKADEMIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W SŁOWIKU

Nazwa Priorytetu:
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Nazwa działania:
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa poddziałania:
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Tytuł projektu:
Akademia Wiedzy i Umiejętności w Słowiku

Okres realizacji projektu:
od 01.08.2010r. do 31.07.2011r.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie w roku szkolnym 2010/2011 atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Słowiku.

Cel ogólny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:
- wyrównanie poziomu języka polskiego
- podniesienie poziomu języka angielskiego w klasach I-III
- wyposażenie dzieci z klas IV-VI w podstawy języka angielskiego
- poprawę zdolności matematycznych uczniów, a tym samym przeciwdziałanie powszechnej niechęci do tego przedmiotu
- rozwijanie wyobraźni oraz potencjału twórczego uczniów poprzez organizację zajęć artystyczno-teatralnych
- zmniejszenie problemów logopedycznych dzieci posiadających wady wymowy
- zwiększenie świadomości uczniów na temat zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie z nimi
- uwrażliwienie uczniów na problemy dyskryminacji

Grupy docelowe:
Rekrutacja na konkretne zajęcia będzie odbywała się w szkole z uwzględnieniem potrzeb uczniów, za zgodą rodziców/opiekunów, na zasadzie dobrowolności.
Rekrutacja dokonana zostanie na podstawie:
- wywiadu z pedagogiem, wychowawcą, rodzicami/opiekunami
- analizy dokumentacji z PPP
- analizy wyników w nauce oraz ewentualnych deficytów (pierwszeństwo w dostępie do zajęć będą mieć uczniowie, których ocena z danego przedmiotu była niższa na koniec roku szkolnego 2009/2010 niż dostateczny)

Działania:
Blok I - zajęcia pozalekcyjne w tym język polski, język angielski, matematyka, zajęcia artystyczne i zintegrowane
Blok II - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i nauczania zintegrowanego
Blok III - zajęcia specjalistyczno-logopedyczne
Blok IV - doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, program prewencyjny

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
DAJMY SOBIE SZANSĘ

Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku realizuje  w roku szkolnym 2010/2011  i w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 projekt "Dajmy sobie szansę". Projekt ten jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Projekt został napisany przez  wicedyrektora mgr Annę Ślęzowską (obecnie koordynator projektu)  i nauczycielkę języka niemieckiego mgr Mariettę Maciak. 

Do realizacji projektu na lata 2010-2012 pozyskano fundusze w wysokości 211.669 zł.
Głównym celem projektu jest stworzenie szans rozwoju uczniom zdolnym i umożliwienie wyrównywania szans  osiągającym słabsze wyniki w nauce, mającym trudności w dostępie do edukacji  w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT i języków obcych. W ramach programu  organizowane są dla gimnazjalistów  zajęcia wyrównawcze i  rozwijające z matematyki, języka  niemieckiego, fizyki, chemii i informatyki. Rekrutacja uczniów do projektu  odbywa się we wrześniu 2010 i we wrześniu 2011.

Podczas zajęć wyrównawczych  z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  uczniowie doskonalą  stosowanie niezbędnych wiadomości i umiejętności  przydatnych w życiu codziennym,  rozwiązują testy kompetencji i zadania korelujące wiedzę z tych dziedzin. Uczniowie mają szansę nie tylko nadrobić braki, ale również  przygotować się do egzaminów zewnętrznych.

Zajęcia rozwijające z przedmiotów ścisłych  to możliwość dla uczniów zdobycia wiedzy wykraczającej poza podstawę programową.

W ramach zajęć uczniowie rozwiązują zadania problemowe, przeprowadzają ciekawe eksperymenty chemiczne oraz przygotowują się do konkursów przedmiotowych różnego szczebla. W tym roku szkolnym gimnazjaliści biorą udział w  Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" , w Wojewódzkim Przedmiotowym Konkursie Matematycznym i Chemicznym.

W szkole zostanie zorganizowany również konkurs "Najlepszy Matematyk Gimnazjum" i  "Najlepszy Uczeń Nauk Ścisłych Gimnazjum". Dużym zainteresowaniem wśród  uczniów cieszył się  wyjazd  do Eksperymentarium do Łodzi.

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dają możliwość uczniom utrwalania umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz  stosowania ciekawych, nietypowych struktur gramatyczno-leksykalnych. Uczniowie przygotowują się do Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego. Na zajęciach  opracowano album kolęd bożonarodzeniowych niemieckiego obszaru językowego wraz z poradnikiem dla nauczyciela. 

W ramach zajęć informatycznych  uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne, poznają możliwości przeglądarek internetowych i zastosowanie sieci komputerowych. Szczególnie ciekawe są dla gimnazjalistów prace z programem Photoshop do obróbki zdjęć. 

W ramach projektu zakupiono do zajęć laptopy, nośniki pamięci USB, liczne pomoce i gry dydaktyczne oraz wielopoziomowe programy multimedialne wspierające  przyswajanie wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, do nauki języków obcych i program Photoshop. Wszystkie pomoce dydaktyczne i programy w połączeniu z tablicą interaktywną  uatrakcyjniają  zajęcia i zwiększają aktywność uczniów.

PROJEKT "MOŻESZ WIĘCEJ"

Finansowany ze środków EFS realizowany jest w naszym zespole, w Szkole Podstawowej. Ogółem w projekcie bierze udział 40 uczniów. W klasach IV - VI prowadzone są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, natomiast pomocą logopedyczną objętych zostało 18 uczniów z klas 0 - IV. Udział w tych zajęciach nie tylko umożliwia wyrównywanie braków edukacyjnych, ale sprzyja także ogólnemu rozwojowi intelektualnemu uczniów.

PROJEKT "LEONARDO"

Od połowy października 2009 roku grupa uczniów z kl. V i VI bierze udział w zajęciach z języka polskiego w ramach projektu unijnego Leo Maniak. Zajęcia prowadzone są przez panią Dorotę Macczak. Pierwszy moduł projektu obejmuje naukę ortografii. Dzieci pracują w sposób niekonwencjonalny. Nauka opiera się na skojarzeniach, zabawie i zadaniach manualnych. Drugi moduł to sprawne czytanie, a zajęcia zakończą się skutecznym notowaniem. Projekt uwzględnia również zajęcia z informatyki, które prowadzi pan Krzysztof Skolik.  Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie objęci są wsparciem i opieką pedagogiczną przez panią dyrektor Ewę Osówniak.

PROJEKT "PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY"

Od wrześnie 2009r. realizowany jest w naszej szkole Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Głównym celem Projektu jest wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną . Wspieranie rozwoju dzieci  odbywa się w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, która mówi, że „Każde dziecko jest zdolne”. Projekt będzie realizowany w trzech etapach w ramach zajęć pozalekcyjnych, które obejmują 50 godzin. W I etapie uczniowie klasy II pod opieką pani Katarzyny Adamskiej realizowali projekt, który nosił tytuł „Od Tatr do Bałtyku- polskie legendy”. Zakończył się on w grudniu prezentacją efektów pracy uczniów, na którą zaproszeni zostali rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. II etap rozpocznie się w lutym. Projekt pod tytułem „Zaczarowany świat baśni i bajek” Realizowany będzie przez klasę I pod opieką pani  Jolanty Gąsienicy- Mikołajczyk. III  etap realizowany będzie w nowym roku szkolnym również w klasie I przez panią Renatę Król. W realizacji projektu pomagają liczne pomoce dydaktyczne, które otrzymała nasza szkoła. Pomoce rozmieszczone są w klasie w trzech ośrodkach zainteresowań. Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju naszych uczniów, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę.